Avís legal

tancar x

Nom: CONSTRUCIA INSTALACIONES, S.L.
Adreça: C/ Amposta 14-18, 3º 4ª, 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Telèfon / FAX: (+34) 93 691 74 28
E-mail: info@construciainstalaciones.com
Inscrita en el registre mercantil de Barcelona en el Tom 35749 Folio 114 Full B-277932 Inscripció 1a
C.I.F. B82540535

Els drets de propietat industrial i intel•lectual de la pàgina web www.construciainstalaciones.com, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que aquí es troben són titularitat de Construcía Instalaciones SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests de totes maneres, i especialment dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública, de posada a disposició i de transformació.

Respecte a les ressenyes de serveis de tercers que poguessin aparèixer a la pàgina web, Construcía Instalaciones SL, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la web de l’existència de drets sobre les ressenyes.

La utilització no autoritzada de la informació que apareix en aquesta pàgina web, la seva revenda així com la cessió dels drets de propietat intel•lectual o industrial de Construcía SL, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Construcía Instalaciones SL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i l’ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Construcía Instalaciones SL, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Construcía Instalaciones SL, es reserva alguns dels serveis oferts a través de la pàgina web, com és ara el de “Àrea Clients”, als clients amb codi assignat per l’empresa.

Construcía Instalaciones SL, tampoc no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris.

La prestació del servei de la pàgina web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. No obstant això, Construcía Instalaciones SL, està autoritzada per donar per acabat o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reexpedir o usar la totalitat o part del contingut d’aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, incloent els textos, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització per escrit de Construcía Instalaciones SL.

Tot usuari o tercers que desitgin incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti amb la pàgina web de Construcía Instalaciones SL, o amb les pàgines que la componen, ho haurà de notificar prèviament a l’empresa, i aquesta haurà de donar la seva conformitat expressa a través de l’enllaç o hipervincle.

El lloc web de Construcía Instalaciones SL, utilitza cookies (petits arxius que el servidor de l’empresa envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari.

Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Política de privacidad

tancar x

De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari de forma voluntària formaran part d’un fitxer automatitzat, responsabilitat de Construcía Instalaciones SL.

Construcía Instalaciones SL, assegura la confidencialitat de les dades facilitades per l’usuari i garanteix que en cap cas efectuarà comunicacions o cessions a tercers, excepte autorització expressa per part de l’usuari.

Així mateix l’usuari autoritza que les dades facilitades a Construcía Instalaciones SL, puguin ser cedides a les empreses del grup i/o a col•laboradors amb la finalitat de poder remetre’ls informació de productes i serveis de l’empresa. En aquest sentit, el tractament de les dades complirà l’objectiu de gestionar la sol•licitud d’informació per part de l’usuari, així com de remetre-li informació sobre novetats, ofertes de productes i serveis de Construcía Instalaciones SL, per qualsevol canal, inclosos els electrònics. L'usuari consent la cessió de les seves dades a tercers països establerts fora de l'Espai Econòmic Europeu.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Construcía Instalaciones SL, són veraces i es fa responsable de comunicar-ne a la companyia qualsevol modificació d’elles.

L’usuari podrà fer valer a cada moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició dels que en sigui titular, mitjançant notificació escrita a Construcía Instalaciones SL, Carrer Amposta 14-18, planta B-2, 08174 Sant Cugat del Vallès(Barcelona), adjuntant-hi una còpia del D.N.I., o bé enviant un correu electrònic a l'adreça info@construciainstalaciones.com, segons allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Construcía Instalaciones SL, d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal•lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, segons l’establert en el Reial Decret. Reglament 1720/2007, del 21 de desembre de 2007.
 
mésmenys
productivitat
capacitat operativa
responsabilitat
qualitat
beneficis
satisfacció
defectes
temps
costos
inventaris
espai
escombraries
La nostra metodologia de treball es coneix
com a Mètode LEAN, una metodologia basada
en una exhaustiva planificació prèvia a
l’execució de les obres.

La metodologia LEAN optimitza el temps
productiu i l’eficiència en el projecte en
eliminar els períodes d’espera i inactivitat
en el procés mitjançant la coordinació de
plannings perfectament detallats, que
inclouen la programació específica de cada
lliurament per realitzar-la en el moment just.

El mètode LEAN es basa en localitzar el que
sigui inútil i realitzar les tasques de la forma més
senzilla possible, gràcies a la preparació
minuciosa de cada intervenció, al treball coordinat
en equip, a la comunicació fluïda i a la millora
constant. Tot això amb un resultat:
optimitzar recursos materials, humans
i econòmics.